Welcome Today, Here and Now

Blog by Wiesław Sadurski, the author of the wisarts.com and all the presented files.My art, as a form of self-expression,

is deeply personal and reflects my own experiences and emotions. At the same time, it serves as a space for connection and understanding as viewers from all walks of life can find meaning and resonance in the images and themes I create.

During my artistic journey I have experimented with different styles, techniques and media, constantly pushing my own boundaries and evolving as an artist. This drive for growth and transformation reflects the constantly changing nature of life.

My goal as an artist is to create works that evoke emotions and provoke thought, inviting viewers to embark on a journey of self-discovery and contemplation. Whether my art evokes feelings of happiness, sadness, or something deeper, the goal is to engage the audience and provide them with a unique experience that transcends the mundane and everyday.

Art reminds us of the unlimited potential of human creativity and imagination. It challenges us to look beyond the surface, delve into the complexity of life, and find beauty and meaning in the most unexpected places. In a world where borders and divisions often seem insurmountable, art has the power to unite and inspire us all, giving us an insight into the infinite possibilities that lie within each of us.
Past, present, future too;
always and everywhere, it's true.
This little rhyme, a bit of fun;
let's enjoy it, everyone!CIOTKA DEPRESJA / AUNT DEPRESSION - in Pl / En.


Ni stąd ni zowąd odwiedziła mnie Ciotka Depresja. Nie miałem z nią kontaktu pół życia, i nagle - oto ona! Gdyby zapukała do drzwi, powiedziałbym, że kwarantanna więc nie przyjmuję gości. Ale ona nie używa drzwi, taka jej pieprzona duchowa natura. Ona po prostu jest.

Jak to ciotka: trochę stara, trochę krzywa... Patrzy mi wgłąb serca, na obrazy na ścianach; wreszcie deklaruje, że jej się tutaj podoba, i że tu zostanie.

W chwili bezradności odwracam od niej wzrok i och! w jadalni stoi duży kosz nakryty koronkową narzutą. Podnoszę rąbek i co widzę? Wiele wielkich i sporo niemałych Trosk. Kolorowo ubrane, rozbawione. A te makijaże, pomadki, pudry! Jest więc Troska nad planetą Ziemia i płacze bezlitośnie, Troska wojny, Troska klimatu, rozwoju, etyki, wolności, śmierci; i rzesza codziennych, rodzinnych i zdrowotnych Trosk...

Ciotka czuje się w domu; ogryza moje wspomnienia do ostatniej kości, popija likworem kwantów rozpaczy. Tymczasem Troski rozlazły się po pokojach. Wciągają Ciotkę do zabawy w chowanego.

Co robić z tym tałatajstwem?
Otwieram okno, robię kilka głębokich oddechów. W mym domu zawsze są dorodne rośliny konopi; ścinam naręcze gałęzi, starannie splatam łodygi i oto mam miotłę. Ciotka Depresja gdzieś się schowała; Troski zbierają się na horyzoncie zdarzeń, przyglądają się mej pracy, wydają się zatroskane...

Wołam: - Wracajcie, Troski, skąd przyszłyście, do świata!
- Wynoś się, Ciotko, do twych podopiecznych!

I wymiotłem konopną miotłą tę bandę niedorajdów z istnienia!
Nawet niebo się wypogodziło!Out of nowhere, Aunt Depression came to visit me. I haven't had contact with her for decades, and suddenly - here she is! If she knocked on the door I would say quarantine and not accepting visitors. But she doesn't use the door, that's her fucking spiritual nature. She just is.

Like an aunt: a bit old, a bit crooked... She looks deep into my heart, looks at the paintings on the walls of the studio; finally, she declares that she likes it here and that she will live here.
In a helpless moment, I look away from her, and oh! in the dining room is a large basket covered with a lace bedspread. I lift the hem, and what do I see? All great and many no small Cares. Colorfully dressed, amused, having a party here. And those make-ups, lipsticks, powders!

So there is the Care of the planet earth and weeps mercilessly, The Care of war, the Care of climate, development, ethics, freedom, death; and a crowd of everyday, family and health Cares... My Aunt feels at home; gnaws at my memories to the last bone, washes it down with the liquor of the quanta of despair. Meanwhile, Cares spread around the rooms. They get Auntie to play hide-and-seek.

What to do with this mess?
I open the window wide and take a few deep breaths. There are always good hemp plants in my house; I cut down an armful of branches, neatly weave the stems together, and there I have a broom. Aunt Depression has hidden somewhere; Cares gather on the event horizon to watch my work, they seem concerned...

I shout: - Go back, Cares, whence you came, to the world!
- Get out, Auntie, to your charges!

And with a hemp broom I wiped this band of vagabonds off the face of the earth!
Even the sky cleared up!

 


- Cóż to się wokół nieustannie spełnia?
- To życia pełnia.

Jest w sercu, czyli wszędzie.
Uważaj - innej nie będzie❣️LOGO 2019 German Business Awards

2019 German Business Awards!

WiS Arts of Vision, Light and Creation Artwork has been awarded: Best Visual Arts Studio

This prestigious award marks the hard work and stellar efforts of those who have helped shape this dynamic and industrious region, and our comprehensive selection and judging process singles out the true market leaders of 2019.

Best regards,
Natalie Farrell | Awards Executive | EU Business News"


PROBLEMY NIEZBYT OSOBISTE - NOT TOO PERSONAL PROBLEMS

Doszczętnie zajęty w życiu malarstwem, miłością, pisaniem, itp. - stosunkowo późno, pod osiemdziesiątkę, zauważyłem, że staję się dorosły.

Dziwny stan!
Po pierwsze, kobiety sprawiają, że robię się nieśmiały, czego nigdy bym od siebie nie oczekiwał!
Po trzecie: spoglądam niekiedy w stronę umierania. Nieśmiało!

- Diabli nadali! - komentuje mój wnuczek.

-------------

Completely busy in life with painting, love, writing, etc. - relatively late, ar my eighty, I noticed that I was becoming an adult.

Strange condition!
First of all, women make me shy, which I would never expect from myself!
Thirdly: I sometimes look towards dying. Timidly!

- They gave a damn! - comments my grandson.


Photo author wisarts Wiesław Sadurski


June 21, 2019.

O poranku biorę prysznic, parzę herbatę, podaję śniadanie kotom i czyszczę im toalety, podlewam rośliny i kwiaty. O 9-tej rano słońce wchodzi do jadalni, więc otwieram mu balkonowe drzwi i zaraz też zasiadam na godzinę lub dwie do słodkiego lenistwa, co zwie się medytacją.

W ogrodzie podwórka donośnie śpiewa kos, odpowiada mu inny z sąsiedztwa, huczy gołąb grzywacz, kraczą wrony i skrzeczą sroki, ćwierkają papużki faliste na innym balkonie, a w tle świergoce cała gromada wróbelków.

Na pierwszy rzut ucha świat zdaje się być w porządku!


white dove animation by Wiesław SadurskiJune 3rd, 2019.

ZARAZA CZŁOWIECZEŃSTWA

Urodziłem się w środku lata, było nas 2,4 miliarda ludzi. Dzisiaj jest 7,5 miliarda. W czasie jednego życia, które jeszcze jest, liczba się potroiła.


January 19th, 2019.

Mój blog ledwo zipie, ponieważ wciąż wiele czasu zajmuje mi praca nad website: usuwanie błędów, optymizacja całości.


December 14th, 2018.

TO BYŁO TEJ WIOSNY, KIEDY SIĘ KSIĄŻĘ POWIESIŁ.

Spacer z Jurkiem Górzańskim po Krakowskim Przedmieściu w drodze do kawiarni-piwnicy Akademii Sztuk Pięknych w W-wie. Wieczór autorski Krzysztofa Mrozowskiego. Przyćmione światła, sporo ludzi, świece na stolikach. Poeta w bieli koronkowej koszuli, zawsze elegancki, przedstawił nam piękną dziewczynę, która przyjechała z Krakowa w odwiedziny. Mówił do niej: - Pani Ewo - całując jej dłoń. - Czy widziałeś Księcia - zapytał - chciałbym go zachwycić.

Nie widziałem Księcia tego wieczora. Szczuplutki chłopiec o najczarniejszych oczach, znaliśmy się z Lublina, przyjechał na studia do Warszawy jak ja, pięknie rysował i rzeźbił, waletował w Dziekance, gdzie zwiedzaliśmy jego prace.

Krzysztof postawił na stoliku teczkę, wyjął z niej pokaźny stos papierów, ułożył przed sobą. Nagłym gestem uniósł dłonie do góry, a gdy zapadła cisza na sali, wypowiedział serię dźwięków. Zaraz też drugą i trzecią. Dźwięcznie i donośnie! Po czym wziął do ręki manuskrypt i zaczął czytać. Fajerwerk trwał 20 może 30 minut, Krzysztof przemawiał dramatycznie w języku, który wymyślił. Ani jednego znaczącego słowa, ale teksty leciały płynnie potoczyście, żył przecież muzyką. Parodia poetyckości, języka i komunikacji. Śmiechy, gwizdy i komentarze, np. Himilsbach: - Czytaj głośniej. żeby cię można było zrozumieć!

Kiedy już nie mógł nie reagować na śmiechy publiczności znajomych przecież i przyjaciół - położył manuskrypt na stoliku a palec na ustach, ocierając je z piany. Z teczki wyjął flaszkę denaturatu, tak to się nazywało? spirytus denaturowy. Otworzył butelkę i przeszedł po sali, polewając obficie podłogę zrobioną z cementu. Wrócił do stolika i przewrócił płonącą świeczkę. Sala głęboko westchnęła płomieniem a ludzie śmiechem i brawami.

Poszliśmy potem na kawę do Telimeny, a tam zaraz pojawił się wcześnie pijany Gielo i powiedział, że Książę się powiesił. - No jak można być tak wrażliwym? Ty się zupełnie nie nadajesz do życia! - mówił mu Górka jeszcze wczoraj. A Książę mu uwierzył!

Kiedy to było? Bodaj na początku lat 60-tych... Ach, to było tej wiosny, kiedy się Książę powiesił...

Photo with Krzysztof Mrozowski and Krystyna Rodowska

October 18th, 2018.

Friend, hey Peter, you write that life plunged into darkness.

And what about perpetual light shining from each photon !? They do not take into account your views, they fly from flame of the candle on the table in pairs in all directions of the world.

Let me tell you what you can not see in the flame: the atoms heat, electrons jump onto further orbit (interesting that they do it not-in-time!), during a jump emit pairs of photons, which are flying in opposite sides with the speed of light of course, they are in fact light.

Before I sleep away - they will be on opposite sides of the solar system.

With me so far? The left photon in the galaxy Cygnus gets into strong magnetic field, changes its qualities, and the right one, and right one, so far away from the partner that I do not count the number of zeros - changes at the same moment!

So what? They communicate as we do? over and above light speeds, tachion spins?

Fascinating, embarrassing! Nuclear physicist colleague says with a smile: - In reality, this of 11 dimensions, they are still together. And be smart here!

Think, if you can feel: prions, quarks, mesons, leptons! Multiple praise for all of them!

Flies such a 'so-little', collides with 'any-little', annihilate one another, creating a lot of new particles, one of which is a part of 'so-little', which only tends to collide!

What is played on the trumpet of being? What occured to the time?

And you find life blind !? You write, you have awakened a sense of despair, however. Is it healthy on a daily basis?

In a space and light mystery is rather appropriate sense of horror and delight. Goes further.


September 12th, 2018.

Wiesław Sadurski, photo by Marta Baran

I was travelling to Georgia, enjoying noisy Tiflis, tropical Batumi and warm waves of the Black See. Salut!


August 16th, 2018.

I found on YouTube a short video: ‘Riding the Wave‘ containing my paintings:

A Bodhi Pearl,
concise renderings of Buddhaic Light, by Tozen, the mystic of the Unborn Buddha Mind


August 9th, 2018.

Uploading wisarts.com 5.0. It means deleting my English, German and Polish blogs 2001-17, as well as many superfluous pages.

white dove animation by Wiesław SadurskiJuly 25th, 2018

Wiesław Sadurski, photo by Krzysztof Nowak

‘wisarts.com’ demonstrates the progression of my work in arts over the past 50 years.

I have been working on the web for over 20 years now,
uploaded the first version of my website wisarts.com on July 7th, 2000.

Hopefully, there will be something in this website that inspires you.

I created it to share my joy and passion of working in arts.

 Comments

I will be sharing your ev. comment here. English, Polish, German.
Your first name only to protect your privacy.

Agata

Good morning!
images just reached me, thank you.
They are beautiful! bring so much peace, reflection and good energy that I still look at them.
Looked fabulous today, in light of the setting sun.
I am glad that I met you in this virtual world, completely by accident.
Now wisarts.com is in my favorites, I look, admire, and so it will be.
I wish you all good health and much luck.
Yours AgataBrigitte and Jochen

Lieber Herr Sadurski, heute ist das Bild bei uns eingetroffen. Wir sind ganz begeistert!!! Das Bild gefällt uns außerordentlich gut.
Wir müssen es jetzt nur noch mehrfach bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen ansehen und entscheiden, wo wir das Bild am besten aufhängen.
Bitte teilen Sie mir doch noch Ihre Bankverbindung mit, damit ich bezahlen kann. Ich hatte mir /.../ € aufgeschrieben. Ist das korrekt? Viele liebe Gruße Brigitte und Jochen


 • Krystyna K.

  Pana obrazy są pełne optymizmu, nadziei, nieskończoności i wiary w człowieka - tak je odebrałam! Jestem pod wrażeniem, dużym wrażeniem, jak zawsze zresztą.


  • Danuta G.

   Wiesiu! Twoje obrazy są niesłychane! Uniwersalność i inner beauty twoich przesłań malarskich dodaje wiary w sztukę i w sens człowieczej wędrówki.
   Bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękuję! Danka


   • Kate M.

    Dear Wieslaw, I want to express the joy my husband Dan and I felt when we discovered your paintings on the web this week. We wept with recognition and appreciation for how you have visually captured the Trinity's relationship with humanity and creation in all its vibrant mystery.


    • Gail

     Herr Sadurski - I accidentally arrived on your web page today and was amazed and delighted. Poetry that rings also in my head all the time - thank you. Images that deserve to be explored and shared with others. Oils - mmmmm I wish I could see the originals. You appear to live on the border between two worlds - Berlin and others. Thanks for sharing. Might you allow us to perform some of your poetry some time? I believe that there are others who would enjoy it?
     From Waukesha, Wisconsin


    • susan

     I started looking through your site last night and I couldn't stop. You are an exceptional artist. Thank you for letting everyone see your work.
     Your work is not only prolific and varied, it's beautiful, thought provoking and mesmerizing. I have bookmarked your site and will visit it often!


    • Michał

     Kochany Wieśku, wszedłem na Twoją stronę. Jest znakomita, genialna, na najwyzszym artystycznym poziomie, przejrzysta, łatwo dostepna. Reprodukcje wspaniałe. Tyle oglądania, że oczy puchną.
     Twoje rzeczy pojawiają się jak jakieś deus ex machina. A czy Ty sprzedajesz swoje kosmologiczne obrazy? Muszą chyba kosztowac majątek, bo tyle wymagają pracy. Są znakomite. Mają odwagę pokazywać to, co jest tylko z pozoru banalne - Wszechświat - i jest to Wszechświat mistyczny i mityczny.
     Podróżujemy w kosmosie. I każda forma i każdy kolor znaczy nieskończoność. Natura, której w naszej naturze nie ma...
     Chociaż w Twoim malarstwie nie tylko o kosmiczne wymiary chodzi. U Ciebie jest sprzężenie wiedzy i mistyki.
     Rzeczy z ostatniego okresu, te konstruktywistyczno-kosmiczne są genialne. Tak czyste w swoim rysynku i kolorze, tak przez to oceaniczne.
     Oczywiście Twoje stworzenie świata jest też zachwycające... Gratuluję Ci z całego serca. Powinieneś byc dumny stokrotnie z tego co zrobileś.
     Po prostu wchodzi się we wszechświat wisarts.com i wcale nie chce się z niego wyjść. I juz za pierwszym razem, kiedy wejdziesz, oswajasz się ze "stroną" na tyle, że chcesz tam wracać...
     I pomysl, żeby tam jeszcze oprocz poezji i malarstwa byly powiesci, opowiadania i Bog wie co...
     Ale z tym Bogiem trzeba uważać, bo się zrobi groch z kapustą. I będziesz się musiał przekwalifikować.
     A czy z tego wszystkiego pieniądze będą? Bo kasa, jak się mówi, zawsze jest ważna. Nie muszę ci tego tlumaczyć, Tobie, co pół sezonu spedził w Lappisie wyłącznie na grzybach i rybach.
     Powinieneś siedzieć już dawno na pieniadzach, a Ty wciąż cienko przędziesz. Los artystów czy głupota świata? Stare, jałowe pytanie, na które nie ma odpowiedzi. Chyba na szczęście.
     Pozdrawiam i ściskam najgoręcej. Michal M.


    • Kathy

     My name is Kathy and I have been searching endlessly for an artist who could truly express what I witnessed a few years ago, and your rainbow paintings are the closest I have come to. A few years ago, I had an angel visitation and above its head was a circular rainbow of beautiful colors. Each colored band moved clockwise and counterclockwise within itself. My walk with Jesus has matured and I have come to love Him more than I ever have. The angel, by the way, was all white light that didn't hurt my eyes and in its little hand was quill pen and it was writing in a book. I can only pray that it was a sign that my family and I have our names written in the book of life. Thank you for your beautiful website. I can understand your artwork. God Bless!


    • Tamara

     I just had to e-mail you and tell you that you truly have a gift from "The One". Your enlightening - is refreshing and gives me hope. I'm just starting out at 36 and college study matter is so boring. So, seeing your work is a breath of fresh air. Thank you sooooooo much for sharing your gift and giving me HOPE!!!!!!!!!!!!!!
     Sincerely, Love and Prayers


    • Tim

     Hi Wieslaw,
     You must be strong and healthy this days. Your artwork are very inspiring and impressing. I have never seen any images like those images you create before. It takes me a while to looking at the images and around the site. I really like those images you create. I wonder if I can have a permission to copy some images or refer links after I create my Website. Thank you very much and hope you have a wonderful days. And keep up the super artwork. Tim.


    • Jacki

     Hi! Just wanted to say I am speechless as I wonder through the site looking at the paintings you have depicted many things ungraspable so well... Thanks Jacki